Statut

STATUT

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Prażeniem Mózgowym   i Zespołem Downa.
„DAJMY DZIECIOM NADZIEJĘ”

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa „Dajmy Dzieciom Nadzieję” , nazwa skrócona ,, Dajmy Dzieciom Nadzieję ” zwane dalej „Stowarzyszeniem” prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Terenem  działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz naczelnych jest miasto Głogów.

§ 3

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem  o celach nie zarobkowych, opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w zakresie wykonywania celów statutowych.  Wszystkie dochody Stowarzyszenia przeznaczane są na działalność statutową.

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji  o których mowa w ust.1 bądź wystąpieniu z nich decyduje „Walne Zebranie Członków” bezwzględną większością głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 5

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka powiatów. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

§ 6

Ilekroć w statucie będzie mowa o dzieciach i młodzieży niepełnosprawnej należy przez to rozumieć Dzieci i Młodzież z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 7

1.     Podejmowanie działań zmierzających do poprawy życia, sprawności fizycznej i intelektualnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej , w celu przystosowania  do jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie .

2.     Organizowanie przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .

3.     Upowszechnianie wiedzy o prawach przysługujących rodzicom dzieci  niepełnosprawnych , oraz pomoc w dochodzeniu do tych praw.

4.     Organizowanie szkoleń z zakresu opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .

5.     Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności do edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej , ze szczególnym uwzględnieniem  propagowania przedszkoli i szkół integracyjnych .

6.     Organizowanie zajęć terapeutycznych , oraz  prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w celu jak najlepszego podnoszenia sprawności fizycznej i intelektualnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .

7.     Inicjowanie i realizacja działań na rzecz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .

8.     Podejmowanie działań w kierunku pozyskiwania sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

9.     Realizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowym , kulturalnym , oraz realizacja zadań związanych z wypoczynkiem i rekreacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .

10.           Współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi, instytucjami przy realizacji celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III


Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 8

Stowarzyszenie zrzesza rodziców, opiekunów, osoby zaangażowane w pracę, opiekę nad Dziećmi i Młodzieżą z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa oraz osoby którym nie jest obojętny los dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski oraz cudzoziemiec, który chce wnieść swój wkład do realizacji celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, akceptuje statut oraz zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia , która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członek  wspierający w zależności od wpłacanych składek ma prawo do otrzymania tytułu:
a) srebrnego sponsora,
b) złotego sponsora,
c) diamentowego sponsora,

Wysokość miesięcznej składki dla poszczególnego tytułu ustala Zarząd w drodze uchwały.
Każdy z członków wspierających otrzymuje specjalny dyplom z tytułem sponsora oraz w zależności od przeznaczonej kwoty przedstawienie wizerunku wraz z podziękowaniami w mediach lokalnych.

O wyżej wymienionych czynnościach decyduje Zarząd w drodze uchwały.

§ 11

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w dążeniu do realizacji celów statutu Stowarzyszenia.
-    Członkowie honorowi zwolnieni są z wszelkich świadczeń i opłat na rzecz stowarzyszenia.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego Oddziału.

§ 14

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.

 

§ 15

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do :
a) czynnego i biernego prawa  wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
c) korzystania z pomocy Stowarzyszenia,
d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

§ 16

1.  Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani :
a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składki członkowskie .

§ 17

Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 15 pkt. b, c i d.

§ 18

1. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa poprzez :
a)zgłoszenie pisemne dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b)skreślenia z listy członków z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
c)śmierć członka,
d)wykluczenie na podstawie uchwały władz Stowarzyszenia,
2.Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
3.Do osób którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna


§ 19

 

1. Władzami Stowarzyszenia są :
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Główny Stowarzyszenia,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
2. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Do powołania Oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
3. Władzami Oddziału są :
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału,

§ 20

1. Pierwszy skład Zarządu powołują członkowie zebrania założycielskiego.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym po każdorazowym przegłosowaniu przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów. Nie ustanawia się limitu kandydatów.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia jeżeli statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§ 21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji stan osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyborów.


Walne Zebranie Członków

§ 22

1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.   W walnym zebraniu członków biorą udział :
a) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni goście,
3.   O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków ,Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania ,
4.   Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności :
a)w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b)w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 20 min. później od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania,

 

§ 23

1.    Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.  Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo- wyborcze w terminie określonym w § 20 ust. 2,
3.    Obradami Walnego Zebrania kieruje Zarząd lub Prezydium o ile padnie taki wniosek i zostanie przegłosowany.
4.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.


5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny :
a)    z własnej inicjatywy,
b)   na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c)   na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych.
6.   Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 5 pkt. b, c.
6.  Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 24

1.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy :
a)    określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
b)    uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,
c)   uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
d)    uchwalanie budżetu,
e)    wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,
f)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
g)    ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
i)     rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
j)     podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
k)    nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego,
l)   podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia,
ł)     podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
m)   powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
n)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
o)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie Uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Główny

§ 25

1. Zarząd Główny będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Główny składa się z 4 do 6 osób w tym z :
a) Prezesa,
b) Wiceprezesa,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika,
e) 2 członków Zarządu,
3. Zarząd Główny na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.
4.  Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu,
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż co 3 miesiące.
7. W razie długotrwałej nie możności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcje tę obejmuje na ten okres Członek Zarządu wyznaczony przez Zarząd Główny.
8. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać  pracowników.

 

§ 26

1. Dla ważności pism i dokumentów majątkowych (finansowych) Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań jest wymagane współdziałanie 2 członków Zarządu w tym Prezesa.
2.    Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

§ 27

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy :

a) realizacja programu celów stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) określenie szczegółowych kierunków działania,
c) ustalanie budżetu,
d) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nie ruchomego i ruchomego,
f)  powoływanie komisji, zespołu oraz określenie ich zadań,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
i) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
j) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 
k) opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków,
l) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał  i regulaminów,
ł) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – Oddziałów , określanie zasięgu ich działania oraz ich siedziby,
m)  koordynowanie działalności jednostek terenowych,
n) zawieszanie w czynnościach  Zarządu Oddziału jeżeli ich działalność jest nie zgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami Władz Stowarzyszenia,
o) zawieszanie uchwał zarządów oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
p) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów, 
r) podejmowanie innych czynności nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej,
2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

 Główna Komisja Rewizyjn

§ 28

1. Główna Komisja Rewizyjna jest  władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.   Główna  Komisja Rewizyjna  składa  się z 3 członków  którzy na  pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz  sekretarza.
3.    Pierwszy skład Głównej Komisji Rewizyjnej może być wybrany przez Zebranie Założycielskie.

 

§ 29

1.    Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy :
a)    kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b)  występowanie do Głównego Zarządu z wnioskami przeprowadzonych kontroli,
c)    prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu Głównego celem ,omówienia uwag wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku powinno się odbyć nie później niż w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.
d)   zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
e)    nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla,
f)  składaniem sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

                                                       
                                                             §30

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia . 
2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej .
3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi .


§ 31

W przypadkach określonych w § 29 pkt. c Walne Zebranie członków winno być zebrane  w terminie nie dłuższym niż 30  dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu  w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

ROZDZIAŁ V

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze


§ 32

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje Oddziały według zasad określonych w § 5 i § 19 ust. 2 .
2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
a) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 2 lata,
b) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 33

1.   Władzami Oddziału są władze określone w paragrafie § 19 ust. 3.
2.    Postanowienia § 20 stosuje się odpowiednio.

 

Walne Zebranie Członków Oddziału


§ 34

1.    Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
2.    Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§35

1. Do walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a) uchwalenie programu działania Oddziałów,
b) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz  udzielanie oraz odmowa udzielania absolutorium ustępującym władzom.

§ 36

1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału,
b) z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających z terenu działania Oddziału, członkowie władz naczelnych stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 37

1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Postanowienie § 23 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 38

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Zarządu Głównego,
c) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
d) na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.
2. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 4 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania o którym mowa  ust.1 pkt. b,c,d.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie uprawnionym władzom do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału ,
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane,
5. Postanowienie § 22 ust. 2  pkt. a,b i ust.4 pkt. a,b stosuje się odpowiednio.


Zarząd Oddziału

§ 39

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z w uchwałami władz nadrzędnych.

§ 40

1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa oraz 3 członków.
2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona  wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd może powoływać zespoły pomocnicze określając ich skład oraz zadania.
5. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
6.   W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres wyznaczony przez Zarząd Oddziału członek Zarządu.

§ 41

1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
b) Określenie szczegółowych kierunku działania Oddziału,
c) Ustalenie budżetu Oddziału,
d) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
e) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
f) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
g) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w statucie,
h) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
i) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału,
j) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
k) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 42

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 43

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§ 44

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 45

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,
b)    współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
c)    zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
d)    przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

§ 46

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzać kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej jeden raz w roku.

§ 47

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału maja prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§ 48

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 49

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziału określa regulamin uchwalony przez te     Komisję na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

                                                              § 50

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia .
2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej .
3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U.Nr26,poz.306,z2001r.
Nr.85,poz.924, Nr154,poz.1799,z2002r.Nr.113,poz984z2003r.Nr.45,poz.391,
Nr.60,poz.535 ).

Majątek i fundusze

§ 51

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się :
a) wpływy ze składek,
b) wpływy z darowizn od członków wspierających,
c) dochody z własnej działalności Stowarzyszenia,
d) zapisy, darowizny, spadki,
e) dotacje i subwencje,
f)  dochody z działalności publicznej,
2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być po uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na konto bankowe. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań stowarzyszenia. Zarząd Oddziału odprowadza środki pieniężne na konto Zarządu Głównego.

§ 52

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 53

Zabrania się :
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków , członków organów lub pracowników oraz osób , z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli , zwanych dalej ,, osobami bliskimi ”.
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach .
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu , o którym mowa w art. 3 ust 3.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie organizacji , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich .

 

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 54

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana  oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
Do zawiadomienia  określonego w § 22 ust.3 należy dołączyć projekt stosowanych uchwał.
3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.
4. Podejmują uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
5.W sprawach nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisu ustawy z 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Statut przyjęty na Walnym Zebraniu przez Członków Stowarzyszenia w dniu
14.06.2003r. ,
ze zmianami wprowadzonymi na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu :  
10.01.2009r
08.03.2011r.
23.01.2012r.    
  
                 

 

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim"
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA